การอบรมปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 4

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ดูอิ้งไซเอนเซส จํากัด ได้ร่วมกันจัดทําโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ซึ่งมีจุด ประสงค์เพื่อการอบรมการสอนการทดลองเคมีและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

(Small-Scale Chemistry Laboratory) เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมี ให้ได้มีการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลงลดภาระการขจัดของเสียที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แล้วนั้นในปีพ.ศ. 2560 นี้ ทางโครงการยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูทางเคมีด้วยเทคนิคปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ครูสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริงในโรงเรียน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับครูในโรงเรียน ใกล้เคียงอื่นๆ ได้ ทางโครงการจึงได้จัดการอบรมห้องเรียนเคมีดาว: ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 4 ขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง M01 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Download กำหนดการอบรมปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 4

Download จดหมายประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้อง M01 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่น ที่ 4