ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2561

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

1. ประเภทการประกวด

1.กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

2. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

2. กรอบโครงการออกแบบการทดลอง

 1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับเนื้อหา/หลักสูตรของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง
 2. การออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คนโดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน
 3. นำเสนอผลงานด้วยชุดโครงงานทดลอง พร้อมวีดิโอการทดลอง ความยาว ไม่เกิน 5 นาที โดยทีมนักเรียน และ/หรือครูที่ปรึกษาโครงาน

3. เกณฑ์ในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)

 1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่ประยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร
 2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ทั้งกระบวนการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
 3. ชุดการทดลองต้องมีการร่วมกันคิดระหว่างคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
 4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทั้งหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 5. รูปแบบการนำเสนอ
 6. นำเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงงาน

บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกรอบแรก
วันที่ 4 มกราคม 2562 การประกวดDOW-CST award ณ อาคารจามจุรีสแควร์
พร้อมนำเสนอผลงานโครงการ

***หมายเหตุ   * การนำเสนอโครงงานในวันประกวดที่ 4 มกราคม 2562 ของแต่ละทีมๆละไม่เกิน 8 นาที/โรงเรียน โดยเตรียมชุดโครงการ เอกสาร หรือโปสเตอร์ พร้อมสมาชิกในทีมในวันประกวด

 

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–
—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ http://chemsocthai.org/dow-cst-award-2018 ——
—– หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ doingsciences@outlook.co.th —–