ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว

การประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)

ประเภทการประกวด

– กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท (สำหรับอาจารย์จากทีมที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2017 (PACCON 2017) ในปีหน้า
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชยระดับภูมิภาค จำนวน 5 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ 5,000 บาท

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรอบโครงการออกแบบการทดลอง

 1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับเนื้อหา/หลักสูตรของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง
 2. การออกแบบการทดลองโดยอาจารย์ 1 ท่าน และนักเรียน ไม่เกิน 5 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่ประยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร
 2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ทั้งกระบวนการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
 3. ชุดการทดลองต้องมีการร่วมกันคิดระหว่างอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน
 4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทั้งหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 5. รูปแบบการนำเสนอ
 6. นำเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงงาน

 • เดือนมิถุนายน – 30 ตุลาคม 2559  เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
 • 1-2 ธันวาคม นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์และการทดลองจริง ด้วยบรรยายสรุปต่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ โรงเรียนละไม่เกิน 8 นาที (ณ สถานที่จัดงานองค์การพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี)

การรับสมัคร

 1. ออนไลน์
  –  กรอกรายละเอียดใบสมัครโครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST ในเวปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย http://chemsocthai.org/
  –  อัพโหลดคลิปวีดีโอการทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb) และรายละเอียดโครงงานประกวดเป็นไฟล์ .doc /.ppt
 1. ส่งไปรษณีย์
  –  ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://chemsocthai.org/
  –  ส่งเอกสารใบสมัคร ซีดีคลิปวีดีโอการทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที และรายละเอียดโครงงานประกวด ทางไปรษณีย์มาที่

รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล เลขาธิการสมาเคมีแห่งประเทศไทย

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

–   และ โปรดส่งสาเนาเฉพาะใบสมัคร scan ส่งมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ด้วย

–   กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ปรากฏในอีเมลเป็นสาคัญ

คณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานต่อไปนี้

 1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
 2. องค์การพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 3. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2017 (PACCON 2017) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560

dow_banner-04