สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2559 ณ ห้อง SC1-419 อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ.2559 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร มหามงกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1119/1

Page 3 of 612345...Last »