ทำเนียบกรรมการสมาคมเคมี

ศ.ดร.กำจร มนูญปิจุ พ.ศ. 2523-2531
ดร.เจริญ วัชรรังษี พ.ศ. 2532-2533
ดร.ภิญโญ พานิชพันธุ์ พ.ศ. 2534-2535
ดร.ประพิณ วิไลรัตน์  พ.ศ. 2536-2537
รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา พ.ศ. 2538-2541
ดร.สุรพล ภัทราคร พ.ศ. 2542-2543
ศ.ดร.อุดม ก๊กผล พ.ศ. 2544-2545
ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ พ.ศ. 2546-2547
ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ พ.ศ. 2548-2550
รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  พ.ศ. 2550-2555
รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์  ปัจจุบัน