โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2560

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2560

เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)

Download รายละเอียด Dow-CST Award

Download Application Form for DOW-CST Award 2017


 ใบสมัคร


  • Contribution to International Chemical Society การมีส่วนร่วมในสมาคมเคมี ทั้งในและต่างประเทศ

  • Drop files here or
    (ขนาดไฟล์คลิปจะต้องไม่เกิน 1Gb และชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ)