หน้าลงทะเบียนอบรมพื้นฐานเคมี โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

  • ชื่อ-สกุลผู้สมัครสอบ

  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างการอบรม

  • การทำงาน

  • สำเร็จการศึกษา

  • การสมัครเข้ารับการอบรม (สามารถเลือกสถานที่ได้ 1 แห่ง)

  • เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

    ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี

    เลขที่บัญชี 090-716642-5