สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC Century

In 2019, IUPAC will celebrate 100 years of successes. The celebrations will not only recognize the successes of IUPAC’s first one hundred years, but also look to the future of what this international community of chemists, working closely together, can continue to contribute in meeting the world’s needs through chemical research.

Organization

The Chemical Society of Thailand maintains at least 15 and not more than 25 committee members, consisting of chairperson, vice-chairpersons, secretariat, vice-secretariat, financial officer, public.

Project

Activities of the Chemical Society of Thailand (CST) 2016-2017

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

News

Activities

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ดีเด่น สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »