สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การค้นพบธาตุใหม่ 4 ธาตุ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

การค้นพบธาตุใหม่ 4 ธาตุ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้ประกาศการพิสูจน์ยืนยันการค้นพบธาตุใหม่ 4 ธาตุ ที่มีเลขเชิงอะตอม 113 115 117 และ 118 ซึ่งทำให้ตารางธาตุคาบที่ 7 เต็มพอดี

จากการประชุมร่วมกันระหว่าง IUPAC และ IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) ยืนยันว่า การค้นพบธาตุใหม่ 4 ธาตุดังเลขเชิงอะตอมข้างบนนี้ เป็นการค้นพบร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นไปตามข้อกำหนดการค้นพบธาตุใหม่ “1991 IUPAP / IUPAC Transfermium Working Group (TWG)”
ธาตุที่ 113 (ชื่อและสัญลักษณ์ชั่วคราวคือ ununtrium-Uut) ผู้ที่ค้นพบและพิสูจน์ยืนยันธาตุนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการ RIKEN มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ธาตุที่ 115, 117 และ 118 (ชื่อและสัญลักษณ์ชั่วคราวคือ ununpentium-Uup, ununseptium-Uus และ ununoctium-Uuo ตามลำดับ) การค้นพบและยืนยันธาตุที่ 115 และ 117 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จาก 3 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการ Joint Institute for Nuclear เมืองดับนา (Dubna) ประเทศรัสเซีย ห้องปฏิบัติการ Lawrence Livermore National Laboratory ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และ Oak National Laboratory ที่เมืองโอ๊กริดจ์ รัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา สำหรับการค้นพบและยืนยันธาตุที่ 118 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จาก 2 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการ Join Institute for Nuclear เมืองดับนา (Dubna) ประเทศรัสเซีย และห้องปฏิบัติการ Lawrence Livermore National Laboratory ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบธาตุใหม่ (เท่านั้น) ที่จะได้รับเชิญให้เสนอการตั้งชื่อใหม่ โดยการเสนอไปยังคณะกรรมการ IUPAC Division II (Inorganic) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ IUPAC Division III ซึ่งต้องพิจารณาชื่อ และตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตั้งชื่อธาตุของ IUPAC หลังจากนั้นจะมีการเผยแพร่ทั่วไปเพื่อให้มีการวิจารณ์ (Public review) เป็นเวลา 5 เดือน ก่อนที่องค์กรสูงสุดของ IUPAC (IUPAC Council) จะตัดสินว่าให้ชื่อใดและบรรจุไว้ในตารางต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีการตัดสินโดย IUPAC Council ชื่อธาตุและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่ให้มีการเผยแพร่

เอกสารอ้างอิง
CHEMISTRY International, The News Magazine of IUPAC, March-April 2016, Vol 38, No 2, p 16.

Page1

Page2

Page3

Page4

Facebook
Twitter
LinkedIn