สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ  International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  (IUPAC) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC  World  Polymer  Congress  2014,  The 45th  International Symposium  on  Macromolecules (MACRO 2014)  ระหว่างวันที่  6 – 11  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ  ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้  รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์  นายกกิตติคุณ และ Immediate President of FACS  เป็นประธานในการจัดงาน ดังกล่าว

01 02 03

Facebook
Twitter
LinkedIn