สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for catalyzing sustainablilty and prosperity” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

Facebook
Twitter
LinkedIn