สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2014 โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2014

            โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014)  ระหว่างวันที่  8 – 10  มกราคม  2557 ณ  โรงแรม เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์  จังหวัดขอนแก่น หัวข้อการประชุม  ” Moving Towards Innovation in Chemistry ”

Facebook
Twitter
LinkedIn