สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การจัดประชุม Pure and Applied Chemistry Conference หรือ PACCON 2013

การจัดประชุม Pure and Applied Chemistry Conference หรือ PACCON 2013 โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุม PACCON 2013 “Global Chemical Sciences for Green Community” ระหว่าง วันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Facebook
Twitter
LinkedIn