สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต และการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มจธ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต และการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มจธ” ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) และเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวที่พวกเราจะมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ตามด้วยการบรรยายโดยทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ ในช่วงบ่าย มาให้ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะผู้ลงมือปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

การบรรยายจัดผ่านระบบ Zoom

https://chula.zoom.us/j/97162307473?pwd=enU1bEhQNCtjcVRwS25SSHlYNUJrUT09

Meeting ID: 971 6230 7473

Password: 238661

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าโดยการลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/2tSU4xN5yS4h1Y81A

Facebook
Twitter
LinkedIn