สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn