สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn