สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารศรีศัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ในงานประชุมวิชาการ
The 46th

International Congress on Science, Technology, Technology-based Innovation (STT46)
Power of Science to Achieve SDGs”

Facebook
Twitter
LinkedIn