สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ผ่านระบบ Zoom application ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวตอนรับ และ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดประชุม และรับฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย/2021 IUPAC Distinguished Woman in Chemistry และ อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ การบรรยายในหัวข้อ “Future of Green Chemistry” และ การบรรยายหัวข้อ “Green Chemistry: A Case of Mercury as a Global Pollutant” โดย

  1. ดร.ธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
  2. ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Facebook
Twitter
LinkedIn