สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดในระหว่างการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1:    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กิจกรรมของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2:    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วาระที่ 3:    ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

วาระที่ 4:    รับรองฐานะการเงินและงบดุล

วาระที่ 5:    รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี

วาระที่ 6:    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีฯ หัวหน้าภาควิชาเคมี และสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่าน เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 0-2201-7478 หรืออีเมล์ [email protected]  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

หนังสือเชิญประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

Facebook
Twitter
LinkedIn