สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุม หนภ.เคมี ครั้งที่ 32 และมอบเกียรติบัตรสอบ SCT#12, #13

20190208_190213_0104
20190208_190213_0105
20190208_190213_0101
bdr
bdr
bty
bty
bty
bty
bty
bdr
bty
20190208_190213_0102
bdr
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
20190208_190213_0100
bdr
bdr
bty
bdr
bty
bdr
bty
bty
bty
Facebook
Twitter
LinkedIn