สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุม และบรรยายพิเศษ ใน Fall Meeting of the Korean Society of Industrial Engineering Chemistry (KSIEC) in Daejon city, Korea ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

การประชุม และบรรยายพิเศษ ใน Fall Meeting of the Korean Society of Industrial Engineering Chemistry (KSIEC) in Daejon city, Korea  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556  ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556     โดย รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ (นายกสมาคมเคมี)  ร่วมกับ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว  (อุปนายกสมาคม) และผู้แทนนักเคมีไทยในฐานะผู้บรรยายรับเชิญ ได้แก่ ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ (ม.เกษตรศาสตร์) และ ดร.ขจรศักดิ์ เฟี่องนวกิจ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และนำเสนอผลงานแบบรรยาย และเยี่ยมชมสถาบันต่างๆ เช่น Hakyong National University, Korea Institute of Energy (KIER) Korean  Research Institute of Chemical Technology (KRICT) โดยมีผู้ประสานงานคือ Professor Jun Seo Park จาก Hakyong National University

Facebook
Twitter
LinkedIn