สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเคมี สำหรับนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
( ยกเลิกการอบรม )

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปสมัครอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเคมีสำหรับนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะเวลาการอบรม ระหว่าง ( ยกเลิกการอบรม )

สถานที่อบรม   ห้อง 103 อาคารกฤษณา ชุติมา   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้จบการศึกษาวุฒิ ปวช. และมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี หรือ
  • เป็นผู้จบการศึกษาวุฒิ ปวส. และมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมรายละเอียดในเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม      10,000 บาท (สมาชิกสมาคมเคมีฯ ลด 10%)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 (ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2560)

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมฯ

ใบสมัคร

โครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานเคมี

ตารางอบรม 

แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การอบรม

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn