สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5 โครงการเคมีดาว

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมการอบรมห้องเรียนเคมีดาว : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูที่สนใจส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ มาที่ นางสาวจิรพรรณ เจริญสินวรกุล อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์ 02-611-7656 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

กำหนดการกิจกรรม

ใบสมัครอบรม

Facebook
Twitter
LinkedIn