สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Small Scale Chemistry Workshop” ณ Resource School of Kampong Thom High School, Kampong Thom, Cambodia ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Cambodian Chemical Society, Kampong Thom Department of Education, Youth and Sport จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Small Scale Chemistry Workshop” ณ Resource School of Kampong Thom High School, Kampong Thom, Cambodia ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณและผู้อำนวยการ Small Scale Chemistry Center และทีมวิทยากรประกอบด้วยวิทยากรไทย 6 ท่านและวิทยากรซึ่งเป็นครูต่างชาติที่ผ่านการอบรม Small Scale Chemistry จากสาธารณรัฐเวียดนาม 2 ท่าน อินโดนีเซีย 1 ท่าน ในพิธีเปิดอบรม มีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดอบรมให้กับคุณครูของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และทางกัมพูชาได้มีการขยายผลการอบรมจำนวน 16 ครั้ง ทั้งนี้มีคุณครูที่ผ่านการอบรมจากวิทยากรไทยจำนวน 300 คน มีครูกัมพูชาที่ได้มาอบรมที่ประเทศไทยในงาน PACCON จำนวน 20 คน และในปีนี้อีก 10 คน และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากำลังนำวิธีการเคมีย่อส่วนบรรจุในหลักสูตรเคมีของประเทศต่อไป สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนหลักในการจัดอบรมในครั้งนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn