สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมและการประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี มอบหมายให้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

จัดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี สำหรับผู้อบรมที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายน้อยกว่า 8 ปี

โดยการจัดอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย

ประเภทที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยทางเคมี สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายมากกว่า 8 ปี โดยการจัดอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2558   ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2558   ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 5-6 4-7 4-8 4-9 4-10

Facebook
Twitter
LinkedIn