สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรม BBL-CST Small Scale Chemistry for High School Teacher in Vietnam ณ VNU University of Science กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2565

สมาคมเคมีเเห่งประเทศไทยฯ และ University of Science, Vietnam National University จัดการอบรม BBL-CST Small Scale Chemistry for High School Teacher in Vietnam ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ Senior Vice President & General Manager ธนาคารกรุงเทพ Prof. Dr. Le Than Son, Vice-Rector, VNU University of Science, Professor Nguyen van Noi, Vice President, The Chemical Society of Vietnam ร่วมพิธีเปิด โดยมี ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการฯ และ วิทยากรร่วมบรรยาย ดังนี้

  1. การทดลองที่ 1 Interdiffusion of Gases โดย ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ & Mr. Nguyen Minh Tai
  2. การทดลองที่ 2 Electrochemical Separation of Copper โดย ดร.สุดคนึง สิงห์โต & Mr. Nguyen Minh Tai
  3. การทดลองที่ 3 Solubility of Ammonia โดย ครูอัจฉรา ถาวรคุณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง & Mr. Tran Ngoc Thanh
  4. การทดลองที่ 4 Titration of strong acid and strong base โดย ครูสราญรมย์ ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง & Mr. Tran Ngoc Thanh
  5. การทดลองที่ 5 pH Indicators โดย รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช & Mr. Le Thanh Vinh
  6. การทดลองที่ 6 Electrolysis of Water โดย ครูอิศรา อยู่หว่าง โรงเรียนตะพานหิน & Mr. Le Thanh Vinh
  7. การทดลองที่ 7 Reaction of Acid and Carbonate โดย ผศ.ดร. ดวงฤทัย ศรีแดง & Ms. Vo Thanh Ming Nguyet
  8. การทดลองที่ 8 Property of Oxygen gas โดย ครูกัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง & Ms. Quach Trinh Hong Diem
  9. การทดลองที่ 9 The Law of Conservation of Mass โดย ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ & Ms. Nguyen Thi Dien

โดยมีครูระดับมัธยมศึกษาในเขตฮานอยเข้าร่วมกว่า 100 คน

Facebook
Twitter
LinkedIn