สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา หัวข้อการประชุม  “ Chemical Education & Research for Industrial Development & Sustainable Growth in a Knowledge Based Economy ” สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์  นายกกิตติคุณ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

01

Facebook
Twitter
LinkedIn