สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าร่วมประชุม 15th Asian Chemical Congress (15ACC) วันที่ 19–23 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore

การเข้าร่วมประชุม 15th Asian Chemical Congress (15ACC) วันที่ 19–23 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

         1. รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

              นายกกิตติคุณ และ Immediate-President of FACS

        2. ศ.ดร. สุภา  หาญหนองบัว

             อุปนายกสมาคมเคมี และ Secretary-General of FACS

Facebook
Twitter
LinkedIn