สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าร่วมประชุม 17th General Assembly of Federation of Asian Chemical Societies (FACS) วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore

การเข้าร่วมประชุม 17th General Assembly of Federation of Asian Chemical Societies (FACS) วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore  ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

       1.    รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

              (นายกกิตติคุณ และ Immediate-President of FACS) 

       2.   รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

              (นายกสมาคมเคมี)

       3.   ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว

             (อุปนายกสมาคมเคมี และ Secretary-General of FACS

01

รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (นายกกิตติคุณ และImmediatePresident of FACS) ร่วมกับ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ (นายกสมาคมเคมี) และ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (อุปนายกสมาคมเคมี และ Secretary-General of FACS) เข้าร่วมการประชุม  ร่วมกับ ผู้แทนของสมาคมเคมีจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย จำนวน 30 ประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn