สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly และ 44th World Chemistry Congress ระหว่างวันที่ 8–15 สิงหาคม 2556 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

ผู้เข้าร่วมประชุม รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ รศ.ดร.ลัดดา  มีศุข ในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

02 01

  การประชุมเคมีโลก ครั้งที่ 44 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

การประชุมเคมีโลก

 

6.1 การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly Division IV Polymer Committee on Chemistry and Education ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

04 05 06

   โดย รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ บรรยายเรื่อง   Acetylated Kapok Fiber as Oil Sorbent Material  Session : Green, Sustainable and Environmental Chemistry

6.2 การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly Council Meeting ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุม รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ดร. ปวีณา  เครือนิล และ ดร. วันดี  ลือสายวงษ์ ในฐานะผู้แทนจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

07 08

             6.3 การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม Division II-Inorganic Chemistry 47th IUPAC General Assembly วันที่ 9-10 สิงหาคม 2556 ในช่วงการประชุมวิชาการ 44th World  Chemistry Congress ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ในฐานะผู้แทนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ IUPAC National Representative (NR) Division II – Inorganic Chemistry ปี 2014-2015

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 9-10 สิงหาคม 2556 47th GA IUPAC : Division II – Inorganic Chemistry

09

ข้อสรุปจากการประชุม  มีดังนี้

  • แนะนำการแบ่ง Division ของ IUPAC
  • แนะนำ website ของ IUPAC
  • แนะนำการเสนอ โครงการ เพื่อขอรับทุนจาก IUPAC
  • การเสนอผลงานของผู้ได้รับทุนจาก IUPAC

6.4 การเข้าเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและได้ฟังการบรรยาย Key Note ของ พระองค์ในการประชุมย่อย Life Chemistry ในหัวข้อเรื่อง Recent Investigation of Bioactive National Product from Thai Bioresoures วันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

1012 11

Facebook
Twitter
LinkedIn