สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2014 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดย  รศ.ดร. สุรินทร์  เหล่าสุขสถิตย์   นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ประกอบด้วย ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว  รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์  รศ.ดร. กิตติ   อมรรักษา  ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน  อ.ดร. ดวงฤทัย ศรีแดง  ผศ.ดร. บุณยรัศมิ์  สุขเขียว  รศ.ดร. อรอุมา เขียวหวาน       รศ. สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์  และนางสาวการะเกด จันทรคุณ เจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  นอกจากนี้คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่   ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดี  รศ.ดร. สมเดช  กนกเมธากุล หัวหน้าภาควิชาเคมี  ผศ.ดร. รจนา บุระคำ ได้ร่วมกัน ทูลเกล้าถวายเงินจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2014  สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์  จำนวน 100,000  บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

04

Facebook
Twitter
LinkedIn