สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

            รศ.ดร. สุรินทร์  เหล่าสุขสถิตย์   นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ   พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  (ประกอบด้วย ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว  รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์  ผศ.ดร. บุญยรัศมิ์ สุขเขียว และ ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ)   คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย) พร้อมด้วย    หัวหน้าภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รศ.ดร. วินัยสมบูรณ์) และ เจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ( นางสาวสุลัดดา ประชันกลาง ) และทูลเกล้าถวายเงินจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2015 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์  จำนวน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

1-11-2 1-3

Facebook
Twitter
LinkedIn