สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดย รศ. ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี (ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว / รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และ ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน) คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ เจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และได้ทูลเกล้าถวายเงินจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2013 สมทบทุนมูลนิธิ จุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท

01

Facebook
Twitter
LinkedIn