สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเจรจาความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และ ดร.พีรนุช กัณหดิลก รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือและการจัดงานเนื่องในโอกาส 150 ปี ตารางธาตุ และ 100 ปี IUPAC ณ สำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0007
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0008
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0009
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0012
Facebook
Twitter
LinkedIn