สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การแข่งขันตอบปัญหา และ Speech Contest ทางด้าน เคมี เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การค้นพบตารางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จัดการแข่งขันใน โครงการแข่งขันตอบปัญหาเคมีเรื่องธาตุและตารางธาตุและการแข่งขัน Speech  Contest สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของ IUPAC จัดขึ้น เพื่อสนับสนุน IYPT และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับนานาชาติโดยกิจกรรม  ขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่งเวลา 12.00-16.00 น. ณ เมืองทองธานี  ในพิธีการเปิดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู  นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวทท) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) และ ดร.พีรนุช กัณหดิลก รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และในการแข่งขันตอบปัญหาโดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ทั้ง 4  ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย   ศรีแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   บุญยืน เป็นคณะกรรมการในการให้คะแนนการแข่งขันการตอบเคมีเรื่องธาตุและตารางธาตุและการแข่งขัน Speech  Contest ในครั้งนี้

IMG_4774
Facebook
Twitter
LinkedIn