สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 11.20 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ 

แผนที่สถานที่จัดงาน

แผนผังอาคาร 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn