สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ข่าวสารสำคัญของการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)

บทคัดย่อที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานภาคปากเปล่า/ภาคโปสเตอร์ หมดเขตการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ 12 ธ.ค. 2560 หากชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดดังกล่าว บทคัดย่อของท่านจะถูกถอนโดยอัตโนมัติจากเอกสารการประชุมวิชาการ

สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินขึ้นระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบโดยคณะผู้จัด PACCON 2018

การลงทะเบียนล่วงหน้าในราคาพิเศษ (Early registration) สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอผลงาน หมดเขตวันที่ 25 ธ.ค. 2560

หากต้องการใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชำระค่าลงทะเบียน การนำเสนอผลงาน กรุณาแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

For those whose abstracts have been accepted for oral/poster presentations, the registration and payment deadline is December 12, 2017. If your payment is late, your abstract will be automatically withdrawn from the abstract and highlight book. Do not forget to upload your receipt in order to approved by PACCON 2018.

Deadline for early registration without abstract submission is December 25, 2017.

If you need an invoice to pay the fee or have any doubt about registration, payment or presentation, please write an email to [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn