สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กรรมการอาวุโส และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2566

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กรรมการอาวุโส และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 310 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Facebook
Twitter
LinkedIn