สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6 

ตามที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”   ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย โดยใช้ชุดอุปกรณ์เคมีแบบย่อส่วน

ในปีนี้โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6 ขึ้น โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้อง 207  อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ที่นใจและไม่เคยเข้าร่วมอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ  ใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการของกิจกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครฯ มาที่นางสาว จิรพรรณ  เจริญสินวรกุล อีเมล์ doingsci[email protected] โทรศัพท์ 02-611-7656  ภายในวันที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Download กำหนดการกิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Download ใบสมัครอบรมครูต้นแบบรุ่นที่ 6

Download สคท.033-2562 จดหมายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6

Facebook
Twitter
LinkedIn