สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์สตรีร่วมกิจกรรม STEM Women Asia Project

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์มายังนักวิทยาศาสตร์สตรี รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “STEM Women Asia Project” โดยมี Professor Cheryl Praeger ประธาน Women in Science and Engineering (WISE) ของ Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA) เป็นประธานโครงการ ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์สตรีในประเทศไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชายและหญิง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์สตรีที่สนใจร่วมโครงการ โปรดส่งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หน่วยงาน หน้าที่ปัจจุบันในหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปยัง น.ส.ภัทราพร ภู่งาม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ E-mail: [email protected] โทร 097-0123579 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://stemwomen.org.au

Facebook
Twitter
LinkedIn