สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญร่วมอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย และ สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขอเชิญร่วมอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย และ

สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Greening Chemistry Education รายละเอียดดังนี้

 การอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 17

พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1118/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรม Greening Chemistry Education สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 18

– 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1118/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม โทร 02 201 7478 และ 090 139 9619

สนับสนุนโดย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย)

 

รอบการอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย Greening Chemistry for University_new

รอบการอบรมสำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Greening Chemistry for Teachers

Facebook
Twitter
LinkedIn