สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญร่วมเสวนา “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดเสวนา“การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน”

วันเวลาที่จัดเสวนา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่จัดเสวนา ห้อง Landmark 1-3 ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับไปยัง e-mail : [email protected] ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณแดน อินทร์มา และ คุณปรารถนา อาษา โทร 089 797 8285, 089 793 8090

จดหมายเชิญ

กำหนดการ

หลักการและเหตุผล

แบบตอบรับ 

Facebook
Twitter
LinkedIn