สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมี ปี พ.ศ. 2561-2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

• มีจิตอาสาเข้าร่วมประชุมและดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัด โดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้กรรมการจากต่างจังหวัดไม่สามารถเบิกค่าเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารได้ มีเพียงค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมเล็กน้อย

การส่งใบสมัคร   ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยมีสมาชิกสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ลงนามรับรอง แล้วสแกนหรือบันทึกไฟล์เป็น PDF ส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561

วิธีการเลือกกรรมการบริหาร : ตามที่ระบุในข้อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2561

Download ใบสมัคร 

Facebook
Twitter
LinkedIn