สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ไฟไหม้โรงงานสารเคมี…ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Facebook Live

Facebook
Twitter
LinkedIn