สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอเรียนเชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561-2563