สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม FC01 อาคารโซน A ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)

ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การจัดเตรียมการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความกรุณากรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและแจ้งกลับมายังสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ ในเวลา 12.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนการประชุม

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

Facebook
Twitter
LinkedIn