สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดการแข่งขันออนไลน์โดยประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  1. นายจิรภัทร์ รุจิรายุกต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  2. นางสาวลิตา ตันติประภาส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  3. นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  4. นายสถิระ จันทรกุลชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันนี้มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม
  2. ผศ.ดร.ไชยา ประสิทธิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม
  3. ดร.ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
  4. ดร.นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
  5. ดร.วัชระ เตียทะสินธ์ สสวท. ผู้จัดการทีม
  6. อ.สกล วารินทราพร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กรรมการคุมสอบ

เครดิตข้อมูลและภาพ: ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท.

Facebook
Twitter
LinkedIn