สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. David W.C. MacMillan ที่ได้รับรางวัล 2021 Nobel Prize สาขาเคมี

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. David W.C. MacMillan  ที่ได้รับรางวัล 2021 Nobel Prize สาขาเคมี ในการค้นพบ Asymmetric Organocatalysis ท่านเคยให้เกียรติเป็น Plenary Lecture ของ PACCON 2018 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วม โดยบรรยายเรื่อง “New Photoredox Reactions” นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอชื่นชมและยินดี นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วงการวิชาการเคมีในประเทศและทั่วโลก

Facebook
Twitter
LinkedIn