สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ดีเด่น สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ประจำปี 2567

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ดีเด่น สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ประจำปี 2567 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ที่ปรึกษานายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Facebook
Twitter
LinkedIn