สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อ 25 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (ศาสตราจารย์.ดร.สุภา หารหนองบัว รศ.ดร.กิตติ อมรรักษา) หัวหน้าภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข) อดีตกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และหัวหน้าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วราภรณ์ พาราสุข) และ

เจ้าหน้าที่สมาคม เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2016 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท

1474870950426

img_20160924_104447

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn