สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ค่ายปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ โรงแรมริเวอร์แควปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2565

สมาคมเคมีเเห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ริเวอร์แควปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 200 คนทั่วประเทศ เข้าร่วม เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการทำการทดลองด้วยเองเพิ่มขึ้นอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาเคมี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งขยายผลไปสู่การเรียนรู้เชิงบูรณาการในอนาคตต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn